วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
0.8.00.16.30   ประชุมปฏิบัติการโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/จังหวัดฯ  โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัยวิทยาคาร อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม  นายครรชิต วรรณชา