วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30   ร่วมเป็นเกี่ยรติการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน สพป.มค. เขต 1  สพป.มค. เขต 1  นายครรชิต วรรณชา
07.00   พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี  เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม  นายครรชิต วรรณชา