วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30   สอบข้อเขียน ของ จนท.การเงินและบัญชี  ห้องประชุมตักสิลา สพป.มค. 1  นายครรชิต วรรณชา
11.00   สอบสัมภาษณ์ของ จนท.การเงินและบัญชี  ห้องประชุมตักสิลา สพป.มค. 1  นายครรชิต วรรณชา