วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
10.00   ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา  ห้องประชุม สกสค.  นายครรชิต วรรณชา