วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.30 น.   ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 6/2561  ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  นายครรชิต วรรณชา