วันที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30   ประธานพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือฯ  สนามโรงเรียนสารคามพิทยาคม  นายครรชิต วรรณชา