วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30   ประธานการประชุมคณะกรรมการการประกวดระเบียบแถวลูกเสือฯ  ห้องประชุมตักสิลา สพป.มค. 1  นายครรชิต วรรณชา