วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30 น.   ประชุม กศจ.  ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  นายครรชิต วรรณชา