วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-16.30   พบปะ ร่วมถอดบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติ Storytelling ส่งกำลังใจ (โครงการส่งเสริมาและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย อนุบาล 1-3)  โรงแรมสยามธาราพาเลซ  นายครรชิต วรรณชา