วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-16.30   ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสูการปฏิบัติ (วันที่ 2)  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กทม.  นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์