วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-16.30   อบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ชั้นความรู้ชั้นสูง (วันที่ 6)  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ จังหวัดสมุทรปราการ  นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์