วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.00   ประชุมศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  โรงแรมตรัง กทม.  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา