วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00   ติดต่อราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ (วันที่ 2)  กระทรวงศึกษาธิการ กทม  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา