วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00   ติดต่อราชการที่กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ กทม  ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา