ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดคุณภาพการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ ของนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
regpr.msu.ac.th
" ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การกำหนดคุณภาพการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ ของนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต "                                     


รายละเอียดข่าว
 
   
  Link เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ===>
  URL ที่เกี่ยวข้อง ===> รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง