แนวปฏิบัติการตรวจรูปแบบและการทำเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
regpr.msu.ac.th
" แนวปฏิบัติการตรวจรูปแบบและการทำเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา "                                     


รายละเอียดข่าว
เพื่อให้มาตรฐานการทำบทนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามรูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการตรวจรูปแบบและการทำเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
   
  Link เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง ===> เพื่อให้มาตรฐานการทำบทนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามรูปแบบการเขียนบทนิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนด ที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติการตรวจรูปแบบและการทำเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
  URL ที่เกี่ยวข้อง ===> รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง