GSMIS : สารสนเทศวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประกาศ | แนะนำการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ | วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ | ฐานข้อมูลวารสาร | วารสารที่ได้รับการยอมรับของมหาวิทยาลัย ฯ | วารสารที่ไม่ได้รับการยอมรับของมหาวิทยาลัย ฯ | Link อื่น ๆ
 

แจ้งวารสารที่ไม่ได้รับการยอมรับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตรวสอบวารสารที่ปรากฏในสารบบของ Jeffrey Beall's List of Predatory Open-Access Publishers ไม่ผ่านประกาศฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตรวสอบ
แนะนำ “Super Closed Access Journals”
แจ้งวารสารที่ไม่ได้รับการยอมรับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม download file
แนะนำการตรวจสอบวารสารและสำนักพิมพ์ในสารบบ Jeffrey Beall,s List และขั้นตอนการตรวจสอบวารสารใน Hijacked Journal download file
ข้อสังเกต วารสารที่เป็น hijacked-journal download file
การตรวจสอบ Hijacked Journal
ตรวสอบวารสารที่ปรากฏในสารบบของ Jeffrey Beall's List of Predatory Open-Access Publishers ไม่ผ่านประกาศฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 
 
 
 
ผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวน
Hit Counter
(เริ่มนับ 29-09-2553)
www.grad.msu.ac.th (สำหรับเจ้าหน้าที่)