GSMIS : สารสนเทศวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประกาศ | แนะนำการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ | วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ | ฐานข้อมูลวารสาร | วารสารที่ได้รับการยอมรับของมหาวิทยาลัย ฯ | วารสารที่ไม่ได้รับการยอมรับของมหาวิทยาลัย ฯ | Link อื่น ๆ
 

วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
คู่มือการเขียนบทนิพนธ์
Template รูปแบบบทนิพนธ์
แนวปฏิบัติการตรวจรูปแบบและการทำเล่มบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา download file
ขั้นตอนการทำการศึกษาค้นคว้าอิสระและการลงทะเบียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ download file
ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์และการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต download file
เอกสารประกอบโครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 24 สิงหาคม 2558
 
 
 
 
ผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวน
Hit Counter
(เริ่มนับ 29-09-2553)
www.grad.msu.ac.th (สำหรับเจ้าหน้าที่)