GSMIS : สารสนเทศวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประกาศ | แนะนำการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ | วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ | ฐานข้อมูลวารสาร | วารสารที่ได้รับการยอมรับของมหาวิทยาลัย ฯ | วารสารที่ไม่ได้รับการยอมรับของมหาวิทยาลัย ฯ | Link อื่น ๆ
 

แนะนำการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์
ขั้นตอนสืบค้นวารสารในฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ ก.พ.อ. ยอมรับ download file
ขั้นตอนสืบค้นวารสารระดับชาติ และตรวจสอบการ Citation ในฐานข้อมูล TCI download file
ขั้นตอนสืบค้นวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ISI download file
ขั้นตอนสืบค้นวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS และ SJR download file
ขั้นตอนการตรวจสอบวารสารและสำนักพิมพ์ระดับนานาชาติในสารบบ Jeffrey Beall's List และ Hijacked Journal download file
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา download file
 
 
 
 
ผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวน
Hit Counter
(เริ่มนับ 29-09-2553)
www.grad.msu.ac.th (สำหรับเจ้าหน้าที่)